Khóa khách sạn tích hợp đầu đọc thẻ Demax HSL605 SB

3.480.000